MER OM LIVS- & KARRIÄRPLANERING
 

Tillbaka till Tjänster/Individuell Karriärplanering
Tillbaka till Tjänster/Livs- & Karriärplanering

 

Livs och Karriärplanering är en strategisk modell för att utveckla medarbetare.
Vilket både medarbetare och företagsledningen får fördelar av.
Vår omvärld förändras så snabbt i dag, så det gäller både för enskilda och arbetsgivare att se till att man har den kompetens man behöver. Det innebär också att det är viktigt att fundera över hur stor betydelsen av personliga egenskaper är.

Målgrupp:
Medarbetare som vill utveckla sitt liv och sin karriär

Livs och karriärplanering är en strukturerad metod. Programmet består av individuellt arbete, gruppövningar och hemuppgifter att arbeta med mellan kursdagarna/ samtalen

Programmet kan genomföras Individuellt eller som Grupp program.
Deltagarna får stöd och inspiration och också många möjligheter till utbyta av idéer, erfarenheter och information. Kursledarens roll är att coacha , ge dig inspiration och leda dig framåt i din förändringsprocess. Du tar själv ansvar för dina val, för din handlingsplan och för att genomföra handlingsplanen. 

Arbetet med Livs- karriärplaneringsprocessen är konfidentiellt och allt arbetsmaterial som används ägs av den som genomgått programmet.
Men den del av programmet som handlar om arbetssituationen rekommenderas att ta med i kommande utvecklingssamtal.

Vinster:
-ökar kunskapen om egna resurser och möjligheter
-underlättar medarbetar/planeringssamtal
-ökar engagemanget och lusten 
-stödjer dem som tappat sin motivation
-ökar förmågan att möta förändringar
-ökar trivseln på arbetsplatsen
-får "rätt person" på "rätt plats"
-individen tar ett större ansvar för sin egen kompetensutveckling
-ökad balans i tillvaron och därmed bättre hälsa
-ökad insikt om den egna personligheten och ökad självinsikt
-blir mer säker på vad "nästa steg" i karriären ska bli

Ekonomi:
I dag är det vanligt att arbetsgivaren bekostar en sådan här utveckling, eftersom man förstår att detta är en personalekonomisk satsning. Om vi alla blir mer inifrånstyrda och mer medvetna om våra resurser, kan vi lättare tala om det för våra chefer. Detta innebär att företaget kan möta den enskildas behov med företagets mål och visioner, och matcha dessa.

Företaget får veta vad de behöver utveckla för att behålla och utveckla sin personal, och alla tjänar på att klimatet på arbetsplatsen blir bättre och fler personer trivs och tar ansvar för sin karriär. Om du mår bättre på jobbet, kan Du jobba effektivare och kan lösa olika problem lättare.

Många företag börjar också nu med att lyfta fram "medarbetaren" mer i fokus, och att få alla att ta mer ansvar .Vi har börjat prata om medarbetarskap. Denna kultur stöds av resultatet från en Livs och karriärplanering.