Systemiskt förhållningssätt

  
Jag utgår från ett systemiskt förhållningssätt i allt mitt arbete som handledare, utbildare och coach.
 


Vad är ett systemiskt förhållningssätt ?

-En hjälpinriktad/brukbar samtalsform, där handledaren/coachen från en samskapande och nyfiken position stödjer och inspirerar en eller flera fokuspersoner att reflektera över och lära av sina egna och andras erfarenheter. Detta sker i förhållande till utvecklingsönskemål, dilemman och utmaningar som är viktiga för vederbörande och med fokus på de sociala och organisatoriska mönster och relationer som fokuspersonen handlar i. Fokus ligger på de relationer och förståelsesammanhang som varje individ ingår i och som möjliggör eller försvårar vissa beteendemönster.


Teoretisk bakgrund

I det systemiska synsättet värdesätter man språkets betydelse, och är starkt påverkad av Gregory Batesons idéer om hur allting hänger samman. Dessa idéer har bland annat utvecklats till hur man skapar mening i olika sociala sammanhang och system.
Den socialkonstruktionistiska teoribildningen kännetecknas av tron på att människan är en social varelse och att vi skapar våra identiteter i samspel med varandra.

Det systemiska synsättet anser att det är viktigt att förstå mönstren i olika situationer och att använda samtalet för att utforska skillnader, förstå och sedan förändra.

Systemiskt förhållningssätt fokuserar på det som fungerar och är framåtskridande. Om vi bär med oss historien in i framtiden måste det handla om vad som varit till hjälp tidigare. Språket som vi använder skapar vår verklighet.


Några begrepp i det systemiska synsättet:
(som inte förklaras här)

- Nyckelord
- Meningsskapande
- Uppskattande spegling
- Visuella byggnadsställningar
- Erkännande
- Nyfikenhet
- Nivåer / domäner
- Time-Out / omförhandling


Den systemiska intervjun

Det främsta och äldsta instrumentet för att vinna kunskap och åstadkomma förändring är frågandet.

Karl Tomm´s frågetyper;
• Linjära frågor: Förhöra, utreda- Vem gjorde vad ? När ? Var ? Varför?
• Cirkulära frågor; Utforskande- Hur kommer det sig ? Hur hänger det ihop?
• Strategiska frågor; Korrigerande, ledande – Hur länge till får detta existera ?
• Reflexiva frågor; Underlättande, mobilisera kraft-framtidsforskarfrågor
–Vad tror du medarbetarna anser att vi bör göra för att lösa detta problem?


Systemiskt förhållningssätt


Det finns inga regler eller riktlinjer för när vilka typer av frågor är de rätta att använda, eller i vilken ordning man ska gå igenom dem.
I ett ”levande samtal” kommer samtalsledaren ta hänsyn till samtalet och dess rörelse och fortlöpande anpassa sina frågor därefter.


Litteratur:
Systemteori i praktiken – Oscar Öquist
Uppskattande samtalskonst – Susanne Bergman, Gunilla Blomquist
Reflekterande processer – Tom Andersen